Aktuell arbetsrätt

Deltagaravgift

10.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-17.00
Dag 2 kl 09.00-16.00


 • Boka 13 - 14 nov 2019
  Stockholm
  Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm city

Arbetsrätt i praktiken - från anställning till avsked

Denna kurs ger dig ovärderlig kunskap inom arbetsrättens område och lär dig det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Du kan t ex vara verksamhetschef, enhetschef, medarbetare med personalansvar, personalchef eller personalhandläggare. Du vill ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att veta vilka skyldigheter du har, men också för att känna till vilka dina rättigheter är.

Målsättning
Kursens mål är att ge dig kunskaper om bl a:

 • Anställningsavtal - olika anställningsformer
 • Lagar - arbetsledningsrätt, företagshemligheter, sjukdom mm
 • Integritet - vad får du kontrollera?
 • Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet
 • Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
 • Företagshemligheter - lagar och sanktioner
 • Förhandlingsskyldighet - reglerna i MBL


INNEHÅLL

ARBETSRÄTTENS GRUNDER

• Allmänt om lagar som styr
• Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
• Det arbetsrättsliga domstolssystemet
• Att hitta upplysningar om lagar och nyheter inom arbetsrätt

ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSFORMER ENLIGT LAS

• Tillsvidareanställning
• Allmän visstidsanställning
• Anställningsavtalets innehåll och utformning
• Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
• Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
• Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort förmåner?

UPPSÄGNING FRÅN ARBETSGIVARENS SIDA - ALLMÄNNA REGLER

• Saklig grund för uppsägning
• Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
• Formalia kring uppsägningar
• Lön och förmåner under uppsägningstiden
• Företrädesrätt till återanställning
• Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen

UPPSÄGNING PGA PERSONLIGA SKÄL

• Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
• Tillrättavisning och erinran
• Tvåmånadersregeln
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring uppsägning av personliga skäl
• Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren

UPPSÄGNING PGA ARBETSBRIST

• Vad är arbetsbrist?
• Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
• Avtalsturlistor genom kollektivavtal
• Varsel till Arbetsförmedlingen
• Förhandlingsskyldighet

SJUKDOM OCH REHABILITERING

• Lagen om sjuklön
• Vad gäller vid rehabilitering?

UPPSÄGNING PGA SJUKDOM

• Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
• Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

AVSKEDANDE

• Grovt brott mot anställningsavtalet
• Omedelbar verkan
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring avskedanden
• Rättsverkningar av avskedanden

FÖRHANDLINGS- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

• Förhandlingsreglerna i MBL
• Allmän förhandlingsrätt
• Primär förhandlingsskyldighet
• Sekundär förhandlingsskyldighet
• Genomgång av vägledande domar beträffande förhandlings- skyldighet
• Informationsskyldighet enligt MBL
• Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med uppsägningar pga arbetsbrist

INTEGRITETSFRÅGOR OCH TYSTNADSPLIKT

• Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
• Vem får kontrollera vad och hur?
• Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
• Tystnadsplikt genom anställningsavtal
• Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

FÖRETAGSHEMLIGHETER

• Lagen om skydd för företagshemligheter FHL
• Vad är en företagshemlighet?
• Anställds angrepp på företagshemligheter
• Sanktioner för brott mot FHL

ARBETSRÄTT OCH SOCIALA MEDIER

• Sociala medier och lojalitetsplikten
• Arbetstagarens yttrandefrihet
• Brott mot anställningsavtalet?

DISKRIMINERINGSLAGEN

• Direkt och indirekt diskriminering
• Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
• Vid anställning, befordran, utbildning mm
• Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter
• Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

NY LAGSTIFTNING - ARBETSRÄTTEN I FRAMTIDEN

• Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området
• Pågående lagstiftningsarbete
• Relevanta domar från Arbetsdomstolen


Välkommen till 2 dagar som navigerar dig rätt genom arbetsrättens snåriga område!

Kurs i arbetsrätt - Arbetsrätt i praktiken hjälper dig förstå och tillämpa lagstiftningen inom arbetsrätten. Du lär dig hantera löner, förmåner och anställningsavtal, drogtester och kontroll av e-post, uppsägning och turordningsregler, förhandlings- och informationsskyldighet mm. Kurs i Arbetsrätt i praktiken visar hur du omsätter arbetsrättslagstiftningen i praktiken och den ger dig konkret kunskap i personalhantering – från anställning till avsked - marknadens bästa arbetsrättskurs.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se