Bokslutsarbete och deklaration

Deltagaravgift

9.980 kr per person inkl luncher,   för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00


  • Boka 11 - 12 nov 2020
    Stockholm
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Grundlig genomgång av bokslutets alla delar

Bokslutskursen ger dig en grundlig genomgång av bokslutsarbetets olika delar, ända fram till årsredovisning och deklaration. Du lär dig arbeta enligt checklistor och avstämningsmallar och hur du gör en praktisk tidsplan som gör att du hela tiden har kontroll över bokslutsarbetet.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ett aktiebolag. Du kan t ex arbeta som ekonomiassistent och ska ta klivet till att genomföra bokslutet på egen hand eller bli mer involverad i arbetet.

Målsättning:
Målet är att ge dig de praktiska verktyg du behöver för att kunna arbeta effektivt och korrekt med bokslutets alla delar, inklusive deklarationen. Du får bl a kunskaper om:

  • Aktuella lagar, regler och krav
  • Rutiner för att säkerställa att alla underlag blir korrekta
  • Värdering, periodisering och bokslutsdispositioner
  • Ta fram årsredovisning inkl noter och nyckeltal
  • Upprätta deklarationen och förstå kopplingen till bokföringen

Kursen passar både för regelverket K2 och K3.


INNEHÅLL

INFÖR BOKSLUTSARBETET

Lagar och regler som styr redovisningen och bokslutsarbetet

• Bokföringslagen
• Årsredovisningslagen
• Aktiebolagslagen
• Inkomstskattelagen
• Bokföringsnämnden
• Redovisningsrådet
• FAR

Förberedelser inför bokslutet

• Planering och tidsplan
• Checklistor, avstämningsmallar och andra verktyg
• Tidsfrister och rapportering
• Uppdragsbrev, våga ställ krav!

Årsredovisningens innehåll och uppställningsregler

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Noter
• Finansieringsanalys / kassaflödesanalys
• Vad är nyttan av en kassaflödesanalys?


GENOMGÅNG AV BALANSRÄKNINGEN

Hur ska företagets tillgångar och skulder värderas?

• Anläggningstillgångar – Värdering – Aktivering eller kostnadsföring? – Aktuella avskrivningsregler – Hur hanteras immateriella tillgångar?
• Omsättningstillgångar – Värdering – Hur behandlas aktier, klassificering etc?
• Skulder – Avsättningar – Klassificering av lång- och kortsiktiga skulder – Så beräknar du skatten

Samband

• Vilka samband finns mellan resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys?

Bokslutsdispositioner, eget kapital och obeskattade reserver

• Vilka regler gäller för avskrivning enligt plan och över plan?
• Vilket är syftet bakom periodiseringsfonder?


PLANERING AV BOKSLUTSARBETET

Praktiskt och effektivt bokslutsarbete

• Fällor och fel i bokslutsarbetet
• Planering av bokslutsarbetet och “Kom ihåg lista” som konkret anger vilka bokslutsbilagor du ska upprätta


FÄRDIGSTÄLLA ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen – vad ska den innehålla?

• Förvaltningsberättelsen – Vad ska den innehålla? – Hur mycket bör man ”avslöja”?
• Notupplysningar – Vilka notupplysningar är obligatoriska? – Redovisnings- och värderingsprinciper – Vilken tilläggsinformation bör ges? – Skattenoter – Närstående parter – Finansiella instrument
• Koncernredovisning – Vem är skyldig att upprätta koncernredovisning? – Kort om konsolideringsprocessen
• Konsten att pricka en årsredovisning – Hänger allting ihop? – Rimlighetsbedömning


NYCKELTAL FÖR PRESENTATION

Bokslutets viktiga nyckeltal

• Nyckeltalskategorier
• Exempel på viktiga nyckeltal i bokslutet
• Så här beräknar du likviditet / soliditet / räntabilitet
• Avkastningstal / omsättningstal


DAGS ATT DEKLARERA

Deklaration i aktiebolag – från bokslut till deklaration!

• Kopplingen bokföring, bokslut och deklaration
• Hur är deklarationsblanketten för ett aktiebolag konstruerad?
• Hur upprättar du deklarationen? Praktisk genomgång
• Undvik fällor & fel i deklarationen – vanliga missar
• Vad händer om du gör fel – vilka är sanktionerna?
• Skattetillägg och förseningsavgifter
• Kan jag få anstånd med att lämna in deklarationen?
• Hur arbetar skattemyndigheten med bolagets deklaration?
• Har skattemyndigheten alltid rätt?


Allt du behöver veta för att planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration!

Bokslutskursen ger dig de praktiska verktyg du behöver för effektivt och korrekt arbete med bokslutets alla frågeställningar och göromål. Kursen ger godkända aktualitetstimmar för SRF.
Ska kunna upprätta deklarationen och förstå kopplingen till bokföringen

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se