Ekonomi för icke-ekonomer

Deltagaravgift

9.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 09.00-16.00


 • Boka 7 - 8 okt 2020
  Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city
 • Boka 25 - 26 nov 2020
  Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Lär dig grunderna i företagsekonomi

Kursen lär dig grunderna inom företagsekonomi och hjälper dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig att förstå ekonomiska termer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till ekonomiska verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du kan t ex vara projektledare, projektmedlem, arbetsledare, gruppledare, ekonomiassistent eller specialist. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper, därför passar kursen alla som saknar eller har liten erfarenhet av ekonomins område.

Målsättning:
Målet är att lära dig grunderna inom företagsekonomi och hjälpa dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig bl a att:

 • förstå ekonomiska termer och begrepp
 • diskutera ekonomi med ekonomer och andra
 • applicera ekonomiska verktyg på din verksamhet
 • arbeta med olika sorters budgetar
 • använda redskap för uppföljning och kontroll
 • använda kalkyler för t ex prissättning


INNEHÅLL

Grunderna i företagsekonomi

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

Begrepp och terminologi

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
  - Utgift / Inkomst
  - Utbetalning / Inbetalning
  - Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
  - Rörliga och fasta kostnader
  - Sär- och samkostnader
  - Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Redovisningen och dess rapporter

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
  - Årsbokslut
  - Periodbokslut
  - Delårsrapport
  - Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
  - Resultat-, balansräkning och noter
  - Förvaltningsberättelse
  - Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

Att förstå ekonomiska sammanställningar

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
  - Täckningsgrad / Debiteringsgrad
  - Rörelsemarginal / Vinstmarginal
  - Soliditet / Likviditet
  - Räntabilitet

Budgetering - före, under och efter budgeten

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar:
  - Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
  - Investeringbudget
  - Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten:
  - Kontroll och avvikelserapportering
  - Att upptäcka avvikelser i god tid
  - Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

Användbara ekonomiska kalkyler

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
  - Kostnads- och intäktskalkyler
  - Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering:
  - Anskaffningsvärde och restvärde
  - Kalkylränta
  - Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag


Lär dig grunderna i företagsekonomi och förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag!

Kursen Ekonomi för icke ekonomer ger dig grunderna inom företagsekonomi och hjälper dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig ekonomiska temer och begrepp så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till ekonomiska verktyg som du kan applicera direkt på din verksamhet och lär dig arbeta med budgetering och uppföljning. Kursen avslutas med kalkyler för t ex prissättning och inköp.

Icke-ekonomens kurs för ökad ekonomisk förståelse

Kursen går igenom olika ekonomiska rapporter och nyckeltal och knyter ihop detta i ett avsnitt där du lär dig tolka ekonomisk information och se viktiga samband. Kursen ökar din förmåga till affärsmässig helhetssyn och ger insikt i hur det område du arbetar inom samverkar med andra delar av företaget, ekonomiskt sett.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se