AB 04 och ABT 06 - Entreprenadjuridik

Deltagaravgift

10.980 kr per person inklusive luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00


 • Boka 20 - 21 nov 2019
  Stockholm
  Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm city
 • Boka 6 - 7 maj 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

Entreprenadjuridik - kunskap för trygga enpreprenader

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna kurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Du får mycket värdefull juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Målsättning:
Kursens mål är att ge dig en helhetsbild av de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning. Du lär dig bl a om:

 • AB 04 och ABT 06 - allt om standardavtalen
 • Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm
 • ÄTA-arbeten - vad gäller?
 • Ansvar - under och efter entreprenadtiden
 • Ekonomi - slutavräkning och betalning
 • Skadeståndsanspråk, försäkringar mm


INNEHÅLL

Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06

• Vad är ett standardavtal?
• Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
• Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
• Kan AB användas som lag av domstol?
• Kan delar av AB avtalas bort?

Genomgång av entreprenadformer

• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader ABT 06

Upphandling och organisation

• Enkel entreprenad
• Delad entreprenad (sidoentreprenörer)
• Generalentreprenad (styrd eller inte styrd)

Samordningsansvaret

• Beställaren huvudansvarig
• Kan överföras till huvudentreprenör

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

• Eventuell intresseanmälan
• Förfrågningsunderlaget
• Allmänna Föreskrifter - tekniska och administrativa delar
• Genomgång av förfrågningsunderlaget, begäran om förtydliganden och information
• Anbudet - jämförelse oren accept, för sen accept mm
• Beställningsskrivelse
• Vad utgör kontraktshandling?
• Eventuell beställningsbekräftelse och dess betydelse

Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?

• Vilken kontraktshandling har företräde?
• Motstridiga uppgifter i samma kontraktshandling
• Särskilt angående skriftliga sidolöpares betydelse

Allmänt om avtalets förutsättningar

• Kännedom om arbetsområdet före anbud
• Arbetsområdets skick vid övertagandet
• Om inget har uppgivits eller uppdagats rörande arbetsområdets skick
• Förfrågningsunderlagets kvalitet
• Ansvaret för lämnade uppgifter, central betydelse
• Totalentreprenad - utökad undersökningsplikt

Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående

• Skyldighet att granska handlingar samt underrätta motparten vid upptäckter
• Kvalitets- och miljöplaner
• Tidplan
• Att utse ombud
• Att delta i startmöten och byggmöten
• Att föra dagbok över viktiga omständigheter som behöver dokumenteras och bevisföras - bevismedel vid tvist

Allmänt om skriftlighetskrav i AB

• Information som kan läsas och lagras
• Infört i justerade protokoll
• Av motparts ombud godkänt införande i dagbok (signering}
• Bevisbördan för givande och mottagande av information

Ändringsarbeten - Tilläggsarbeten - Avgående arbeten (ÄTA)

• Vad är ÄTA-arbeten?
• Föreskrivna och föranledda ÄTA-arbeten
• Är entreprenören skyldig att utföra föreskrivna ändringar och tillägg samt acceptera avgående arbeten?
• Är entreprenören skyldig att utföra annat än kontrakts- och ÄTA-arbeten?
• Lag om offentlig upphandling kan innebära begränsningar i rätten och skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten
• Formkrav för föreskrivna ÄTA-arbeten
• Föranledda ÄTA-arbeten
• Underrättelseskyldighet mm för föranledda ÄTA-arbeten

ÄTA-arbetenas ekonomiska konsekvenser

• Brist i formkrav
• Särskild ersättning för ÄTA-arbeten
• Om entreprenören inte får utföra ÄTA-arbeten
• Om ÄTA-arbeten innebär väsentlig rubbning
• Hur ersättning för ÄTA-arbeten ska bestämmas
• Fakturering av ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten och färdigställandetiden

• Förlängning av kontraktstiden
• Underrättelseskyldighet

Utförandet

• Fackmannamässigt
• Av beställaren godkänd teknisk lösning vid totalentreprenad
• Utsättning och provning
• Beställarens kontroll
• Uppmätning
• Färdigställande

Hinder och men

• Rätt till tidsförlängning vid hinder
• Underrättelse om hinder eller rubbning
• Rätt till ersättning
• Forcering

Ansvar

• Allmän ansvarstid är 10 år
• Garantitid 5 respektive 2 år
• Förlängning av garantitid
• Garantitid efter hävning av avtal
• Entreprenörens ansvar under och efter garantitid

Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden

• Skada på ej avlämnad del
• Fel som skadar entreprenaden
• Skada på motpartens eget arbete
• Anställds vållande (principalansvar)
• Tredjemansskador
• Generell skadeståndsskyldighet
• Underrättelseskyldighet vid skada

Entreprenörens avhjälpandeskyldighet

• Ej smärre fel
• Rätt till tillträde för avhjälpande

Att framställa skadeståndsanspråk

Skyldighet att ha försäkringar

Ekonomi

• Slutavräkning
• Betalning
• Preskription av entreprenadfordringar
• Säkerheter

Allmänt om:

• besiktningar
• hävning av entreprenadavtal
• underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör
• entreprenadtvister


Kunskap om skyldigheter, rättigheter och risker i entreprenadavtal säkerställer att entreprenaden genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt.

Undvik misstag - säkra entreprenaden

Oavsett om du är entreprenör eller beställare behöver du ha kunskap om de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad. Kursen ger en helhetsbild ur ett juridiskt perspektiv, från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se