Kris- och konflikthantering

Deltagaravgift

5.980 kronor per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
09.15-16.00


Kursdatum anges inom kort

Kris- och konflikthantering

När en kris- eller konfliktsituation uppstår utlöser det olika typer av känslor hos de som drabbas. Gemensamt är att situationen upplevs påfrestande och måste få en lösning för att inte ta över handen. Kursen tar upp hur du hanterar olika typer av beteenden i kris- och konfliktsituationer på arbetsplatsen och hur du bäst agerar för att finna en lämplig väg ut ur situationen.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete behöver kunna hantera kris- och konfliktsituationer. Du kan t ex vara chef eller ledare och måste hantera en plötslig kris eller mobbing, bråk, osämja, ”skitsnack” mm bland din personal. Eller du kan möta medarbetare, kollegor, kunder, leverantörer eller intressenter och behöver kunna framföra obekväm information, ta emot klagomål, medla i konflikter mm.

Målsättning:

Målet är att lära dig att hantera kriser och konflikter samt att förstå hur och varför sådana situationer uppstår. Du lär dig bl a om:
• krisens olika faser
• lagstiftning som reglerar krisstöd
• hur olika beteenden hanteras i en kris
• den viktiga efterbearbetningen av en kris
• konflikters uppbyggnad och olika delar
• hur du angriper och hanterar konflikter
• praktiska metoder för samtal i kriser och konflikter

Vänta inte med att agera - lär dig hur du tar tag i situationen direkt!


INNEHÅLL

VAD ÄR EN KRISSITUATION?

• En plötslig och traumatisk händelse
• Känslan av förlust
• Tidigare erfarenheter och förmågor räcker inte till
• Stark påverkan av yttre och inre händelser
• Påtagliga stressreaktioner

KRISENS OLIKA FASER

• Kroppsliga respektive känslomässiga reaktioner
• Chock, förnekelse och förvirring
• Ilska och frustration
• Svårt att ta till sig information
• Handlingsförmågan påverkas
• Acceptans och nyorientering

HANTERA OLIKA BETEENDEN I KRISSITUATIONER

• Hur känner de som är drabbade av en kris?
• Hur hanterar jag den akuta situationen som chef eller kollega?
• Stödjande åtgärder och metoder
• Kommunikation och samverkan i kritiska situationer
• Att ta in externa resurser

EFTERBEARBETNING AV KRISER

• Att hantera krisen så att de drabbade kan gå vidare
• Olika människor hanterar kriser på olika sätt
• Behovet av avlastande samtal
• Glöm inte bort dig själv och hur du mår efter krisen

ORGANISATIONENS ROLL I KRISSITUATIONER

• Lagstiftning som reglerar krisstöd i arbetslivet
• Vikten av att ha krisberedskap och handlingsplaner
• Ledningens roll under olika faser i krishanteringen
• Att ge information om krisen

VAD ÄR EN KONFLIKT?

• En interaktion mellan minst 2 parter
• Meningsskiljaktigheter som eskalerar
• Smittsamt!
• Oenighet är inte konflikt
• Ta tag i konflikten när:
-- arbetsuppgifterna/verksamheten påverkas negativt
-- någon ber om din hjälp att hantera konflikten
-- någon påverkas negativt/mår psykiskt dåligt av konflikten

KONFLIKTERS OLIKA DELAR OCH DESS ORSAKER

• Konflikters uppbyggnad och faser
• Tre olika nivåer av konflikter:
-- Individnivå
-- Relationsnivå
-- Systemnivå
• Förstå konfliktmekanismerna
• Galtungs triangel - motsättning, attityd, beteende
• Eskaleringstrappan
• Konfliktens deltagare, understödjare och åskådare
• Ansvarsfrågan – ledarens och medarbetarens ansvar

SÅ ANGRIPER OCH HANTERAR DU KONFLIKTER

• Maktbaserat – klargör vad som gäller
• Rättighetsbaserat – förhandla för att reglera sakfrågan
• Behovsbaserat – lösa underliggande faktorer först
• Praktisk hantering av en konfliktsituation

PRAKTISKA SAMTALSMETODER I BÅDE KRIS OCH KONFLIKT

• Målinriktad kommunikation med tydlig riktning
• Fokus på förändring
• Så bygger du förtroende
• Få de inblandade att ta beslutet att komma vidare


Välkommen att lära dig hantera kris- och konfliktsituationer!

 

Flera av våra ledarskapskurser innehåller ett avsnitt om konflikthantering, eftersom det är viktigt att du som chef lär dig hur konflikter uppkommer och får verktyg för konstruktiv konfliktlösning. Det hjälper dig att hantera uppblossande konflikter, lösa besvärliga situationer och klara av svåra samtal.

Nedan följer våra ledarskapskurser som innehåller avsnitt om konflikthantering:

Basutbildning för nyblivna chefer

Ny som chef

Ny som arbetsledare

Ledare men inte chef

Hantera eller lösa konflikter?

När du lär dig mer om konflikthantering inser du den viktiga skillnaden mellan att lösa och hantera konflikter. Att lösa innebär att bli av med konflikten, att hantera innebär att den finns kvar men inte stör i vardagen. Ett lösningsfokuserat arbetssätt kräver kommunikation och kanske också medling från utomstående part. Både det som sägs, de handlingar som utförs och de känslor detta förmedlar måste stämma överens för att lösningen av konflikten ska bli hållbar. 

För att kunna lösa en konflikt krävs att du lyssnar för att verkligen förstå och att du talar så att andra verkligen förstår. Det gäller att tala klarspråk, men utan att kränka. Både enskilda och gemensamma samtal kan komma att behövas vid konfliktlösningen och det är viktigt att samtalen är sakliga och att alla få komma till tals.

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se