Ny som arbetsledare

Arbetsledarutbildning | Att leda utan att vara chef

Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg för att kunna leda både individer och grupper och lär dig att leda och motivera andra på ett övertygande och förtroendeingivande sätt. Du ökar din säkerhet som ledare och lägger grunden för ett framgångsrikt, modigt och kreativt ledarskap. Du lär dig kort och gott att leda andra - utan att vara chef.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som nyligen blivit ledare för en arbetsgrupp, en avdelning, ett projekt eller liknande. Du behöver inga särskilda förkunskaper. Du kan t ex vara:
• Arbetsledare
• Gruppledare eller teamledare
• Koordinator eller samordnare

Målsättning:
Målet med utbildningen är att förbereda dig inför din nya roll att leda andra. Du får redskap som hjälper dig att möta förväntningar och krav och du lär dig hur du gör för att få ditt team att arbeta väl tillsammans. Du lär dig bl a:
• Grunderna i ledarskap - ledarrollen
• Leda utan chefsposition - så gör du!
• Teamet - samarbete, roller och krav
• Prioritering och planering i arbetsvardagen
• Kommunikation - viktigt i ledarrollen
• Konflikter - så hanterar du dem
• Arbetsrätt - vad du måste veta som arbetsledare


Innehåll

LEDARSKAPETS GRUNDER

• Rollen som ledare
• Förväntningar och krav
• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare
• Ledarstilar
• Din egen och andras syn på dig själv som ledare

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF - MOD OCH MOTIVATION

• Att leda utan chefsposition - hur gör du?
• Att leda, motivera och stimulera olika personligheter
• Hur identifierar du de olika personligheterna?
• Att få medarbetarna att vilja nå målen
• Att få medarbetarna att växa med uppgiften
• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod?
• Hur får vi mod?
• Vad behöver du för att utvecklas som arbetsledare?

ATT LEDA SIN GRUPP MOT UPPSATTA MÅL

• Din roll att samordna arbetsaktiviteter mot målen
• Klargöra förväntningar, vad före hur
• Mål som förankras med känslor skapar motivation
• Frågorna som leder fram mot målet
• Feedback och återkoppling

PRIORITERING OCH PLANERING I ARBETSVARDAGEN

• Att skapa effektivitet och samtidigt behålla arbetsglädjen
• Att prioritera - vad måste göras nu och vad kan vänta?
• Att fördela arbetet i gruppen - vem gör vad?
• Vad kan du delegera och vad måste du göra själv?

GRUPPUTVECKLING - STEG FÖR STEG

• Att samordna individerna i gruppen
• Att utveckla samarbete och lagarbete
• Att få olika personligheter att arbeta väl tillsammans
• De olika rollerna i gruppen
• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen - måluppfyllelse
• Att tillsammans nå ett gemensamt resultat

KOMMUNIKATION – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR BRA LEDARSKAP

• Att kunna informera
• Att kunna ge och ta feedback
• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen
• Att kommunicera tydligt och med respekt

KONFLIKTHANTERING - VILKEN ÄR MIN ROLL?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?
• Olika typer av konflikter
• Konfliktstilar
• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter
• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

ARBETSRÄTT FÖR ARBETSLEDAREN

• Arbetsgivarens ansvar
• Diskrimineringslagen
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Hantering av misskötsel

UPPSUMMERING AV UTBILDNINGSDAGARNA


Varmt välkommen till en utbildning som lär dig att leda din grupp mot framgång!

Ny som arbetsledare | Trygg som arbetsledare

Som arbetsledare är din uppgift att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare, så att verksamhetens mål uppfylls och arbetet utförs på bästa sätt. För att nå dit behöver du forma ditt eget personliga ledarskap och lära dig tekniker för effektiv samverkan i grupp. Dessa 2 dagar hjälper dig att bli säker i din nya roll och lägger grunden för ett framgångsrikt, modigt och kreativt arbetsledarskap.

Målsättning

Målet är att du ska lära dig att navigera i din nya roll och att bli bekväm med det ansvar den innebär. Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i modernt ledarskap och fått verktyg för att skapa och behålla motivation och arbetsglädje i teamet. Du har fått kunskaper om vad coaching innebär och hur du kan använda det för att föra gruppen framåt. Vidare har du lärt dig hur du kan ge och ta feedback samt hantera olika typer av konflikter som kan uppstå i gruppen.

Kort sagt ger dig utbildningen Ny som arbetsledare praktiska kunskaper som du har stor nytta av, både i inledningen av ditt arbete som arbetsledare och i din fortsatta ledarutveckling!

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :